Servicepolitik

Servicepolitik hos BIRK.plus

Introduktion

Medmindre der er indgået anden skriftlig aftale, er denne politik gældende for alle ydelser og/eller rådgivning ydet af BIRK.plus.

Honorar

Honoraret følger af den til enhver tid gældende prisliste som fremgår af vores hjemmeside. Det er den prisliste der gjaldt, da aftalen blev indgået/opstart af sagen, der er gældende når sagen afregnes. Normalt udstedes en faktura, når opgaven er afsluttet, medmindre andet er aftalt.

Ud over vores honorar kan der efter aftale påløbe andre omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

De priser der fremgår af prislisten, er alle inklusive moms.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling kan der beregnes renter, og der kan påløbe rykkergebyr fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Rentesats m.v. vil fremgå af fakturaen.

Persondata og fortrolighed

Kunden er forpligtet til at oplyse sine nødvendige personoplysninger i forbindelse med sagens oprettelse. Samt legitimere sig ved fremvisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis, når dette er nødvendigt og påkrævet.

Se mere om behandling af Personoplysninger (GDPR) i vores specialafsnit om dette.

Ansvar og forsikring

BIRK.plus er ansvarlig for, at den leverede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

BIRK.plus eller de enkelte medarbejdere er ikke ansvarlige for økonomiske konsekvenstab, indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

BIRK.plus er ansvarsforsikret i CNA Hardy Denmark for så vidt angår Køberrådgivning for kr. 2,5 mill. og i Topdanmark Forsikring for så vidt angår byggestyring og ejendomsadministration ligeledes for kr. 2,5 mill.

BIRK.plus er forsikret mod cyberkriminalitet mod bankkonti for et indestående op til kr. 1 mill. hos CNA Hardy Denmark. Se endvidere afsnittet Begrænsning af indskyder garanti nedenfor.

Arkivering

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter på arkiv i elektronisk form i fem år regnet fra sagens afslutning. Eventuelle originale dokumenter tilbageleveres senes t i forbindelse med sagens afslutning.

Rådgivningens varighed

BIRK.plus’ rådgivning fortsættes indtil sagen er endeligt afsluttet, medmindre

  • klienten forinden skriftligt opsiger samarbejdet
  • betalingsfristen i en faktura udstedt af BIRK.plus er overskredet i betydelig grad
  • der indtræder insolvens hos klienten
  • klientens interesser skønnes bedst tjent med, at rådgivningen ophører

Begrænsning af indskyder garanti

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via BIRK.plus’ bankkonto (f.eks. beløb til stempel og gebyr til tinglysning), som for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på BIRK.plus’ bankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10.000.000 €.

BIRK.plus har sin bankkonto i Nordea Bank Danmark, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i dette pengeinstitut.

Lovvalg og Værneting

BIRK.plus’ ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret og behandles ved Retten i Ballerup.