Byggestyring

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Byggestyring – for private og erhverv

Vi kan hjælpe med byggestyring i alle typer af byggerier på Sjælland for op til en samlet entreprisesum på kr. 10 mill.

Vores projekter spænder vidt for eksempel har vi gennemført

  • nybyggeri af fritidshuse (private)
  • påbygning af første sal på villaer (private)
  • ombygning af et Apotek (erhverv)
  • indretning af ekstra bolig på landbrugsejendomme i overflødiggjorte driftsbygninger (private)
  • konvertering af en bungalow til en palævilla (privat)
  • ombygning og modernisering af 24 lejligheder på 2 værelser i en udlejningsejendom på Amager (erhverv)
  • og mange andre byggeopgaver

De fleste af vores sager kan inddeles i disse 3 faser:

  1. Det indledende arbejde
  2. Detailprojekt
  3. Byggefase

Det indledende arbejde

Bygherres ideer diskuteres og det klarlægges om det påtænkte byggeri er muligt at udføre både i forhold til byggelovgivning og eventuelle andre regler, der gælder for den pågældende ejendom. I denne fase berøres også økonomien i det påtænkte projekt og der udarbejdes ”blyant” skitser som senere skal være med til at danne grundlag for konkrete tegninger. Det er også i denne fase der tages kontakt til eksterne rådgivere på et uformelt forespørgselsplan. Endvidere kan der tages kontakt til kommunen, hvis det skønnes nødvendigt.

Detailprojekt

 

I denne fase konkretiseres projektet ved at der udarbejdes professionelle målfaste tegninger over projektet. I denne fase tages også kontakt til de nødvendige eksterne rådgivere som f.eks. arkitekt, ingeniør eller andre.

Der ansøges om byggetilladelse hos kommunen så snart tegningsmaterialet er endeligt.

I forlængelse af dette udarbejdes der et detailprojekt og en tidsplan. Detailprojektet beskriver nøje alt hvad projektet indebærer af arbejder og processer og hvilke krav der er til materialer m.v.

Herefter tages der stilling til, hvordan projektet skal udføres. Enten via fagentrepriser eller som en totalentreprise. Håndværkere og håndværksfirmaer inviteres til at give tilbud på opgaverne i henhold til detailprojektet.

Når håndværkernes priser er modtaget, samles økonomien i projektet op i et byggebudget som drøftes med bygherren. Når byggebudgettet er godkendt af bygherren, og der er opnået byggetilladelse fra kommunen aftales byggestart i samråd med de håndværkere og håndværksfirmaer, der skal udføre byggeprojektet.

Byggefase

 

Når byggefasen starter mødes alle projektets aktører til et byggemøde, og byggeledelsen (BIRK.plus) meddeler nogle praktiske forhold og udsteder forskellige retningslinjer.

Herefter starter byggeriet i henhold til tidsplanen, og der foretages kontinuerlige tilsyn fra byggeledelsen med fokus på overholdelse af detailprojektet, men også med fokus på kvalitet og fremdrift i selve byggeriet. For afklaring af forskellige problemstillinger under byggefasen afholdes byggemøder, hvor byggeledelsen og de håndværkere og håndværksfirmaer det har relevans for i forhold til dagsordenen deltager.

Byggefasen afsluttes med en aflevering af det færdige byggeri til bygherren, hvor der foretages en mangel gennemgang. Mangel gennemgangen gentages efter 1 år og eventuelt flere gange alt efter, hvad der er krævet i detailprojektet.

Ansvars-

forsikring

Vi arbejder seriøst med at varetage vores kunders behov, og vores rådgivning og byggestyring er derfor også fuldt ansvarsforsikret hos Topdanmark Forsikring for op til kr. 2,5 mill.